RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartners. 

 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur ett beroende har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling.

Vi har alla någon gång mått dåligt, förlorat en vän, partner eller jobb. Att komma tillbaka till glädjen är inte alltid lätt men värt arbetet. Vår ide är att finnas där med god kunskap om psykisk hälsa, mänskligt beteende och vetenskaplig metodik i en trygg och varm miljö för bästa förutsättningen att du återigen ska kunna vara den bästa versionen av dig själv.

För att erbjuda den bästa vården och stödet arbetar vi strukturerat med evidensbaserad metodik. Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom vårt ledningssystem samt tillstånd från Inspektinen för Vård och Omsorg för vår verksamhet. Vårt behandlings- och terapiarbete kvalitetssäkras genom att vi har patient-/klientansvarig psykoterapeut som även handleder våra behandlare/terapeuter.

NYHETER

Höstens utbildningar på plats

Anmäl dig till höstens utbildningar hos oss redan nu.  Äntligen kommer första kurstillfället för vårt nya kriminalitetsprogram "Bytabana" gå av stapeln i september. Nu är höstens kurskatalog färdigställd och kan laddas ned på vår hemsida. Hemsidan är också uppdaterad....

Kvalitetssäkrad behandling och terapi

Vårt kvalitetsarbete säkras via vårt förbättringsarbete som dokumenteras i vårt ledningssystem samt de effektutvärderingar som genomförs av externa aktörer. Två ytterligare delar är centrala i vårt arbete att kvalitetssäkra vårt arbete. Den första är att vi har tillstånd från IVO att bedriva öppenvård på det sätt vi bedriver den. Den andra delen är att vi är registrerade i vårdgivarregistret för att bedriva psykoterapi. Vi har valt dessa vägar för att kunna möta individer med tex beroende men även individer med psykisk ohälsa. Det här medför även att vi har kvalitetssäkrad kompetens att möta individer med tex samsjuklighet.

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd inom Socialtjänstens arbetsområde och sedan behålla det. I både tillståndsprövningen och i tillsynen granskas vi ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Läs mer om vad och vilka IVO prövar för lämplighet.

Att ha ett tillstånd ser vi som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och som en trygghet för dig som både remittent och klient. Ni vet att vår verksamhet har en granskad kvalitetsnivå samt att ni vända er till IVO vid ett felaktigt bemötande.

Utifrån att vi är registrerade i Vårdgivarregistret och därigenom får bedriva psykoterapi granskas våra terapeuter och vår verksamhet inte bara av IVO utan även av en legitimerad psykoterapeut som alltid är vår patientansvarige och även handledare.

 

Vår handledare och patientansvarige

Sophia Söderström är legitimerad psykoterapeut och Phd i Rättspsykologi. Sophia har bred och djup teoretisk och klinisk kunskap inom psykoterapi och forskar även inom kriminologi och är affilerad till Högskolan i Gävle. Förutom att vara vår patientansvarige och handledare är hon även utbildningsansvarig i vår kommande utbildning i Grundläggande Psykoterapiutbildning (GPU motsvarande 60 HP). Sophia är även delaktig i våra effektutvärderinga i vårt kriminalitetsprogram Byta Bana som lanseras under 2024.

Vi vill att du som klient, patient eller remittent känna dig trygg i kontakten med oss. En del av den tryggheten är att vi följer lagar, regler men även riktlinjer i vårt arbete. Tillstånden och vår registrering i vårdgivarregistret är ett led i att bidra till att du ska kunna känna dig trygg och våga prova nya vägar i ditt liv.

Våra utbildare, behandlare och handledare

Lars är grundaren av RevErea och har en mångårig erfarenhet som behandlare främst inom öppenvård men även som chef och utbildare. Lars utbildade sig till Addiktolog för över 20 år sedan och har genom åren vidareutbildat sig inom ett flertal metoder och även skaffat sig en Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg 1). Idag väger Lars gärna in metoder som Compassionfokuserad terapi och schematerapi i kombination med KBT eller A(CRA) behandling. Lars är idag även linjeansvarig för en ettårig vidareutbildning med inriktning gentemot beroende med KBT metodik vid Stensunds Folkhögskola

Lars är även verksam inom handledning inom det sociala arbetsområdet samt innehar handledningsuppdrag inom näringslivet.

 

Micke har en lång erfarenhet från behandlingsvärlden, då både öppenvård och HVB-världen. Har även under de senaste 10 åren utbildat inom behandlingsområdet kontinuerligt.

Micke har en beteendevetargrund och en Grundläggande psykoterapiutbildning( KBT Steg 1) samt en Alkohol och drogterapeututbildning. Samt kortare fortbildning i en bred utsträckning. Micke har även haft flertalet anställningar som Behandlingsansvarig i olika verksamheter. Att skapa struktur och dokument för behandling och att se till att komplett behandlingstruktur finns på en arbetsplats är också ett specialområde. Mindfulness praktiseras och lärs ut på regelbunden basis.

Samt utbildat inom kriminalitet på Stensunds folkhögskola under några år.

Gemensamt om oss:

Vi är båda KBT inriktade med lång erfarenhet av behandling. Tillsammans specialiserar vi oss gentemot psykisk ohälsa, beteendeproblematik men även mot problematisk skolfrånvaro och utåtagerande och normbrytande beteenden hos barn och ungdomar, personlighetsstörningar och kriminalitet i kombination med beroende hos vuxna och ungdomar.

Vi har många likheter som liknande fritids- och återhämtningsintressen. Vi har båda en grund i KBT med stor förståelse för annan behandlignsmetodik som 12 steg då vi båda har det i våra grundutbildnignar. Vår utgångspunkt i både utbildning och behandling är att förändring och lärande sker i trygghet, vilket medför att vi lägger stort fokus på att deltagare känner sig trygga i grupperna samt att våga uttrycka skilda åsikter och tankar.

Men vi har även skillnader. Mikael har genom åren valt att specialisera sig gentemot kriminalitet och ungdomar/unga vuxna och Lars gentemot psykisk ohälsa och vuxna samt anhöriga.

Tillsammans täcker vi på det sättet ett brett spektrum i både utbildning och behandling.

100 % behandling

Förändring uppstår i en trygg miljö med trygga människor.

Att förändra sitt mående och beteenden innebär att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv. Det handlar om att agera på sätt som är hjälpsamma och som ökar vårt välmående. För att kunna agera på det sättet så behöver vi vissa förmågor – t.ex att vara omhändertagande och att kunna tolerera obehag. Vi hjälper dig med det genom att synliggöra destruktiva tanke-, känslo och beteendemönster i en trygg miljö med erfarna terapeuter.

Boka tid med terapeut i Gävle

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Boka tid med terapeut i Stockholm

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Våra kompetensområden

Läs mer om Schema- och Compassionfokuserad terapi

Här kan du läsa mer om vår schematerapi, scheman men även Compassionfokuserad terapi

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar och anhöriga

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Vårt stöd riktar sig till både den som blivit/blir utsatt och den som utsätter någon för våld. 

Våra utbildningar

Mångsidiga utbildningspaket från behandlingsmetoder till hur arbetsgivaren kan agera. Mer teoretiska föreläsningar samt fördjupande kursen för personlig utveckling. Besök vår utbildningssida genom att klicka på bilden ovan.

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Handledning

Handledning betyder ordagrant ”att leda vid handen”, det vill säga att få stöd och hjälp av andra i en process som leder till utveckling både på kort och lång sikt. På det sättet är handledningen en inlärningssituation där teori och praktik kopplas ihop i syfte att utveckla de handleddas professionalitet och säkerhet i yrkesrollen och på sikt bidra till förbättrad arbetsmiljö med minskade risker för tex utmattning och sekundärtraumatiseringar.

Själva formen för handledning används idag alltmer som ett komplement eller alternativ till utbildning och som ett led i en kontinuerlig utvecklingsprocess både på organisations- som individnivå. Läs gärna mer om vår handledning och handledare genom att klicka på bilden.

Våra utbildningar

Ett positivt lärande uppstår i en trygg miljö med trygga människor.

  • Vi utbildar både professionella och privatpersoner
  • Vi har färdiga utbildningar
  • men vi kan även skräddarsy uppdragsutbildningar
  • Föreläsningar som är öppna för båda målgrupperna

 

Våra ledord i vårt arbete.

Flexibel: Vi anpassar oss efter rådande situationer, är mångsidiga i vårt arbete, rörliga och flyttbara.

Tillgängliga: Vi följer uppdraget så länge vi tillåts vara med och vi ser stödet i ett fortlöpande sammanhang.

Trygghet: Vi erbjuder en trygg plats plats för de förändringar individen vill genomföra.  

Kvalitet:  RevErea står för kvalitetssäkrad utbildning, psykosocial behandling och socialt stöd i vardagen