Lars Öhman, Samhällsvetare med inriktning av psykologi, organisationspsykologi och kvalitetsstyrning, Addiktolog, KBT Steg 1 samtalsterapeut, Schematerapeut, utbildare/lärare samt certifierad A(CRA)FT terapeut.

Handledningserfarenhet

Jag har sedan 2005 arbetat med förebyggande samt behandlande arbete främst inom kommunal öppenvård och där mött alla kön, preparat och ett flertal av våra olika psykiatriska diagnoser. 2013 övergick jag från en behandlare till en chefsbefattning och utvecklade bland annat en integrerad verksamhet tillsammans med regionen och våra medarbetare. De sista åren har jag främst varit verksam som egenföretagare, behandlare, utbildare och handledare både inom kommunal öppenvårdsverksamhet, HvB verksamhet och skola (främst folkhögskola).

Annan relevant erfarenhet

Jag har undervisat, handlett och examinerat elever inom folkhögskolans socialpedagog- och beroendeterapeutsutbildningar. Jag är även linjeansvarig för en vidareutbildning till Beroendeterapeut med KBT inriktning.

Grundteori och handledningsmetod

Min teoretiska grund vilar på kognitiv-, inlärnings-, anknytnings-, affekt-, schema-, och compassionfokuserad teori och dess betoning av relationernas betydelse för individen utveckling och systemteori som poängterar helheten och ser individen i sitt sociala sammanhang. En annan viktig teoretisk bas är Total Quality Management samt olika teorier i det goda ledarskapet och lärande organisationer.

Jag använder olika handledningsteorier och handledningsmetoder för att leda samtalet och processen vidare inom ramen för processhandledning, metodhandledning och ärendehandledning. I handledning får de handledda möjlighet att reflektera och problematisera kring sina ärenden och frågeställningar, använda sina resurser och kunskaper/metoder och på detta sätt vidga sina vyer och få möjlighet att se det som presenteras ur olika perspektiv.

Jag arbetar innovativt och utvecklar metoder och tekniker som jag tillämpar praktiskt i handledning och vidareutvecklar metodiskt genom ett evidensbaserat förhållningssätt.

Fokus i handledningen

I handledning kan man ta upp allt man brottas med i sitt arbete för att finna den bästa lösningen för att arbeta professionellt med sin målgrupp. Alla gruppmedlemmar är aktiva och deltagande. Den som är i fokus formulerar med hjälp av mig en handledningsfråga som han/hon också i slutet av handledningen får svar på och bestämmer sig sedan för hur han/hon vill gå vidare. Alla i gruppen och jag som handledare bidrar till att handledningsfrågan blir besvarad utifrån olika perspektiv och synvinklar.

Den handledde som är i fokus väljer med hjälp av mig som handledare hur han/hon vill använda gruppen. Man kan tex välja reflekterande team, as if, rollspel, tejping mm. Gruppmedlemmarna kan också ge tips och råd om hur de skulle ha gjort om de haft denna frågeställning och varit i den situation som den handledde beskrivit. Då blir de handledda på sina idéer medan den handledde lyssnar och sedan väljer vilken ”väg” han/hon vill gå. För den som är i fokus handlar det om att lära sig och vidga sina vyer genom någon annans perspektiv.

Om den handledde vill ha den känsla som skapas i relationen till klienten i fokus har jag metoder för hur jag arbetar med detta för att man ska komma fram till vilka interaktiva processer man påverkas av eller vad som aktualiseras inom en själv i arbetet med klienten.

Mina erfarenheter är att var och en utvecklas både professionellt och personligt efter ett antal terminer med denna handledningsmodell.

Någon gång under handledningstiden, efter ett år, inbjuder vi aktuell chef att komma till vår utvärdering av handledningen. Gruppen bestämmer tillsammans med mig vad som är viktigt att dela med sig av till chefen och hur handledningen har varit och hur vi fortsätter.

Kontrakt

Jag som handledare har till uppgift att hjälpa den handledde att formulera sin handledningsfråga eller komma fram till vad han/hon vill ha hjälp med. Mitt ansvar är att hålla i strukturen och den röda tråden, att se till att alla är aktiva och att alla hamnar i fokus vid något tillfälle.

Den handledde ska vara villig att bli handledd, att ta emot handledning och feedback liksom att ge feedback. Det är viktigt att alla gruppmedlemmarna är aktiva och intresserade under handledningen även om de inte själva är i fokus.

Av gruppmedlemmarna förväntar jag mig att de är engagerade och är villiga att kommunicera om det är något de inte är nöjda med i handledningen eller med mig som handledare. Om vi tar upp detta finns det möjlighet att förändra och rätta till i stället för att man under en längre tid är missnöjd, inte kommer till handledningen eller vill avsluta den.

Vill du veta mer? Kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller mejla direkt till lars, lars.ohman@reverea.se. Vi svarar så snart vi har möjlighet

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.