Varför göra screeningar av min hälsa?

Ett sätt att stödja sin hälsa är att undersöka om det finns problem. Alkoholen brukar av många folkhälsovetare vara en av de största orsakerna till både fysisk och psykisk ohälsa idagsläget. I den här sektionen finns tre evidensbaserade screeningverktyg. En för dina alkoholvanor (AUDIT), en för narkotikavanor (DUDIT) och den sista för dina spelvanor (PGSI). Det finns även evidensbaserade verktyg för att screena din psykiska hälsa.

En screening är ingen diagnos, utan enbart ett sätt att som förenklar synen över om det är ett problem eller inte ett problem. För att komma vidare med en screening som eventuellt visar att det finns ett problem med din konsumtion eller din psykiska hälsa behöver du kontakta en läkare. Du kan även kontakta oss så kan vår läkare hjälpa till. 

Du är inte ensam!

I en studie av den svenska vuxna befolkningen (17-84 år) var 4,2 procent alkoholberoende (3,0 % av kvinnorna och 5,5 % av männen) och 1,7 procent hade ett missbruk av alkohol (1,3 % av kvinnorna och 2,1 % av männen). Det motsvarar omkring 318 000 personer som är alkoholberoende och 128 000 personer som har ett missbruk av alkohol. Sammanslaget ger detta att omkring 446 000 personer har ett missbruk av alkohol eller är alkoholberoende (Ramstedt mfl. 2014). Man bör dock ha i åtanke att det är så gott som omöjligt att beräkna exakt hur många som missbrukar alkohol då det i flera studier framkommit att de med allvarligast problem är underrepresenterade i undersökningar av den allmänna befolkningen. (Källa: www.can.se)

Ungefär 2% av svenska befolkningen beräknas ha problem med spel om pengar. Idag räknas spelberoende som ett likartat problem som alkohol- och narkotikaberoende. Genom åren har det skett en metodutveckling och det finns idag goda möjligheter till effektiv behandling av spelproblem. I dag finns två behandlingsmetoder mot spelproblem framtagna och vetenskapligt utvärderade. Dessa baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Det saknas säker information rörande antalet personer som använder narkotika i Sverige, inte minst för att det är svårt att mäta omfattningen på illegala och socialt icke-accepterade handlingar. Däremot finns det uppskattningar om att ca 55 000 individer idag har ett narkotikaberoende. Men,  uppskattningarna varierar kraftigt beroende på hur man definierar narkotikaanvändare.

Ser man till mera sporadisk användning har, enligt frågeundersökningar, drygt 200 000 personer i svenska befolkningen använt cannabis någon gång under senaste 12 månaderna, varav närmare en tredjedel har gjort så under senaste månaden. Uttryckt i procentandelar rör det sig om 2,6 respektive 0,8 procent i befolkningen 16–84 år (data för 2015–2016). Dessa storleksordningar har varit relativt oförändrade de senaste 10 åren.

Utifrån ovanstående ser vi att det finns behov av att identifiera problemen så tidigt som möjligt och att genomföra dessa screeningar kan vara ett sätt att komma till en bättre hälsa. 

Är du nyfiken på dina egna vanor eller din psykiska hälsa. Tryck på någon av knapparna nedan så kommer du till screeningen. När du är klar får du ett tydligt svar samt en rekomendation på hur du kan gå vidare.