Välkommen att göra en Narkotikaproblem? screening. Vi tror att du har besökt oss för att du har börjat fundera kring ditt användande av narkotika eller läkemedel. Verktyget vi använder oss av i denna screening kallas för DUDIT – Drug Use Disorders Identification Test. DUDIT utvecklades som ett parallellinstrument till AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) för identifiering av personer som har drogrelaterade problem.

DUDIT kan inte ses som ett enskilt diagnosverktyg. För att få eventuell diagnos krävs en kontakt med en läkare. Däremot kan DUDIT hjälpa oss att ge en fingervisning om problemets omfattning vilket i sin tur kan vara viktigt i ett eventuellt stöd. DUDIT blir på så sätt ett verktyg för "gallring" av problem/inte problem, verktyg för planering om stödets innehåll och omfattning.

När du genomför DUDIT screeningen för första gången kan du tänka dig att du ska svara på frågorna från dagens datum och bakåt.

När vi granskar en DUDIT utgår vi i huvudsak från en Droglista. Klicka på länken för att se vilka droger vi menar. Om du använder läkemedel som ordinerats av läkare och följer den ordinationen klassas det inte som illegal användning. Däremot kan du genom DUDIT se om läkemedlen ställer till ett problem för dig. Om svaren visar att det är ett problem för dig bör du vända dig till din läkare för att resonera om eventuell annan form av läkemedel.

Är du en

Hur gammal är du?

1. Hur ofta använder du andra droger än alkohol? (Se Droglista här?)

2. Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle?

3. Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger?

4. Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger?

5. Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot?

6. Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat?

7. Hur ofta under senaste året har du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort?

8. Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan?

9. Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger?

10. Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger?

11. Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger?