Om Kriminalitet

På Reverea så ser vi på kriminalitet som ett normbrytande beteende som kan gå överstyr och skapa en kriminell livsstil och identitet. Vårt arbete grundas på teorier såsom Walters livsstilsteorin, Kohlbergs teori om.  Våra verktyg i behandlingen är klassiska  från KBT-paraplyet men också några nya egenutvecklade utifrån evidensbaserade teorier,

Just nu jobbar vi med klassisk KBT och med programmet MRT. Vi har även jobbat med CRA OCH ÅP när det gäller kriminell problematik.

MRT – Moral Reconation Therapy

Är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi som ar utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar. Alla dessa mål har i slutändan påvisat ett lämpligare beteende hos programdeltagarna. Över 120 fristående studier har visat att MRT leder till en betydande ökning av nivån på de moraliska tankegångarna, förhöjer meningen med livet, underlättar förstärkning av socialt stöd och ger deltagarna en upplevelse av kontroll i livet. överensstämmande forskning visar vid jämförelser att deltagare som genomgått MRT har en betydande lägre frekvens av återfallsförbrytelser och återarresteringar. Dessa resultat bekräftas till och med bland deltagare som avslutade programmet för 10 år sedan. MRT• är allmänt erkänt som en ”evidensbaserad” behandlingsmetod och också ”bästa programmet” av många officiella statliga byråer och behandlingsmyndigheter.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Nyheter hos oss

Från hösten kommer vi att arbeta med vårt egenutvecklade krimprogram i vår behandling med individer med kriminell bakgrund!

RevErea presenterar ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.  

Första steget kommer till hösten 2023, andra steget till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024). Strävan med detta program är att komplettera och göra behandling för kriminalitet mer integrerat med andra områden samt skapa ett utvecklande djup stegvis för individen i behandlingen för ökad livskvalitet. Stegen finns till för att dels möta upp olika grader av problem och för att med flexibilitet kunna ges av olika aktörer 

Programmet riktar sig mot behandlingshem, familjehem och öppenvårdsformat och kan drivas både i grupp och enskilt samt både på plats och på onlinebasis. Programmet kommer att vara lättillgängligt, ekonomiskt och tydligt. 

Programmet är kompatibelt med andra befintliga program på området samt med andra program för närliggande problematiker. Även ett transdiagnostiskt synsätt med nya forskningsrön på olika områden såsom Positiv psykologi, Compassionbegreppet kompletterar grundläggande teorier runt kriminalitet, dess uppkomst och behandling. 

Programmet är flexibelt men innehåller några obligatoriska kärnkomponenter. Basen i vår behandling är KBT och MI med många redan väl beprövade KBT-verktyg men även några nyutvecklade. inledningen av behandlingen har fokus på beteendemässiga problem för att sedan skifta över till mer kognitiva och stegvis gå mot mer djupare delar av personligheten.

Vägen fram i detta utvecklingsarbete har inneburit många utbildnignstimmar i kriminologi och många timmar i behandlingsrummet som mognat fram i vårt behandlingsupplägg.

Programmet utvärderas från start och testkörs just nu i mindre miljö. På sikt skall forskningsbaserad utvärdering skapas i kontakt med universitet/högskola. 

För att bibehålla hög kvalitet har programmet utvecklats enligt riktlinjer från Socialstyrelsen och målet är att vi även som program skall finnas med där. Från start kommer vi också att jobba för att programmet kan bli aktuellt som straffpåföljd inom ungdomsvård. 

Att integrera detta program med metodstöd som t.ex. BBIC är också något vi från början beaktat med vid utvecklingen. 

 

Återfallsprevention i olika tappningar till hösten 

Vi kommer också presentera specifikt inriktade versioner utav programmet, Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest. 

Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av flertalet aktörer såsom kriminalvården och vårdcentraler med gott resultat. Dessa program kan ses som fristående eller som komplement till tidigare behandlingsinsatser. 

Dessa specifika program kommer naturligtvis bygga på Marlatts ursprungsprogam men anpassad till specifikt område där vi ersätter den teoretiska biten med aktuellt område samt gör en del anpassningar i uppgifter som anses nödvändiga. 

Utbildningstillfällen kommer från och med januari (2024) 

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.