Prisexempel på en ettårig behandling.

 

Vår behandling är upplagd utifrån en planerings-, genomförande., uppföljnings-och agerandefas. För att förenkla vårt resonemang gentemot er har vi valt att dela in de i nivåer. Nivå 1, Nivå 2 och Nivå 3.

Läs mer om vårt arbetssätt och vår utredande behandling samt behandlande utredning genom att klicka på kanppen nedan.

Nivå 1. Utredande behandling

Planeringsfasen har flera syften. Den första och kanske viktigaste är att alla inblandade ska få samma problemförståelse. Ett annat syfte är att en noggrann planering hjälper oss att hålla fokus i behandlingen och stödet men också för att lyfta motivationen hos klienten till att genomföra en förändring.

Många gånger kan ett väl utfört arbete i planeringsfasen räcka för en bestående förändring i alkoholkonsumtion. Det teoretiska stödet vi använder oss av i arbetet är hämtat på den forskning som finns utifrån metoden Motivationshöjande behandling (MET). I jämförelser mellan MET, och 12 KBT samtal och 12 tolvstegssamtal är det inga större skillnader i utfallet mellan dessa metoder (läs mer här)

Nivå 1 är tre månader lång och kan planers som enskild insats eller som en kombination med en Nivå 2 insats, baserat på vad utredningen visar. Det normala innehållet är:

 • Uppstartssamtal med klient och remittent (ca 1 timme) som kan genomföras på plats alt digitalt.
 • Previct. Digitalt stöd i förändringsarbetet ((läs mer här) Valfritt)) inkl dygnet runt jour.
 • Surfplatta med egen inloggning och användarnamn till vårt system som möjliggör ett platsobundet stöd samt stöd mellan våra träffar.
 • ADDIS utredning (ca två timmar). ADDIS utredningen kan kompletteras eller bytas ut till annat lämpligare instrument i överenskommelse med remittent och klient.
 • Blodprov/Urinprov (valfritt)
 • Läkarsamtal (valfritt)
 • Återkopplingssamtal med klient och eventuellt remittent (1 timme) där vi går igenom sammanställningen av resultatet.
 • Två motiverande samtal baserade på kartläggningsresultat och klientens önskemål om förändring.
 • Återkopplingssamtal med fokus hur vi tar arbetet vidare.

Priside med Previct, 26060kr

Priside utan Previct, 11060kr

Om remittent avser att ha kontakt med egen läkare samt egen provtagning påverkar det priset nedåt.

Nivå 2. Behandlande utredning

Behandling och stöd är alltid osäkert. Vi vet inte alltid att vi kommer nå framgång.

Därför ser vi i RevErea att remittent aldrig ska behöva betala mer än skäligt för insatsen innan vi har ett resultat.

Behandlingen planeras med metoder som har stöd i Socialstyrelsens riktlinjer och utgår från kartläggningens resultat. Många klienter kommer inte ens hit då planeringsfasen har gett så positivt resultat så vi hoppar rakt in i uppföljningsfasen.

Genomförandefasen planeras för tre månader i taget och kan förslagsvis innehålla:

 • En surfplatta med egen inloggning och användarnamn till vårt system som möjliggör ett platsobundet stöd samt stöd mellan våra planerade träffar
 • Previct. Digitalt stöd i förändringsarbetet ((läs mer här) Valfritt)) inkl dygnet runt jour.
 • 12 samtal om vardera på ca en timme antingen på plats i våra lokaler, via surfplattan alt på annan plats klienten önskar.
 • Återkopplingssamtal tillsammans med remittent och klient.

Prisidé inklusive Previct 26660kr

Prisidé exklusive Previct 11660kr

Nivå 3. Uppföljning & vidmakthållande

Nivå tre kan ses som vår uppföljnings- och vidmakthållandefas. Vi vill kunna följa klienten för att se att målen behålls över tid och att vi har nått de resultat som vi kommit överens om. Normalt innehåll i nivå tre är:

 • Previct. Digitalt stöd i förändringsarbetet ((läs mer här) Valfritt)) inkl dygnet runt jour.
 • Surfplatta med egen inloggning och användarnamn till vårt system som möjliggör ett platsobundet stöd samt stöd mellan våra träffar.
 • Tre motiverande samtal med fokus på fortsatt motivation gentemot uppställda mål (ytterligare tre fria samtal kan planeras in om behov skulle uppstå)
 • Återkopplingssamtal med klient och remittent.

Prisidé inklusive Previct 57720kr

Prisidé exklusive Previct 5720kr (kan tillkomma kostnader för eventuella blodprover)

Totalpris för en ettårig behandling

Behandling och hjälp ska inte behöva kosta skjortan.

I vårat förslag här ovan skulle ett totalpris för en ful behandling som sträcker sig över ett år och där klienten har minimal frånvaro från arbetsplatsen vara 110 440kr som då inkluderar Previct och dygnet runt jour. En behandling som exkluderar Previct kostar hos oss 28440kr. I dessa kostnader ingår inte uppföljande blodprover eller urinprover.

Men varför Previct?

Previct är ett digitalt verktyg som i första hand utvecklades för digital kontroll av alkoholkonsumtion. Det går till på sådant sätt att klienten får en medicinskt utprovad utandningsapparat som inte är större än en tablettask och på så sätt ryms i fickan. Till den får klienten även en telefon som via blåtand är sammankopplad med utandningsapparaten. När klienten lämnar ett utandningsprov håller han/hon upp telefonen som tar en bild av klienten när denne blåser och en lampa lyser grönt när den mäter provet. Resultatet skickas sedan via telefonen till en databas som vi sedan kontrollerar och kan se om det förekommer alkohol. Previct har genom åren sedan utvecklats tillsammans med behandlare där bland annat vi har deltagit i arbetet för att anpassas till behandling. Via previct;s databas kan vi formulera övningar, frågeställningar mm som klienten svarar på och där data sammanställs tillsammans med resultaten från utandningsproverna. På det sättet kan vi se i realtid om tex alkohol har förekommit och kan på det sättet meddela arbetsgivare eller remittent redan på morgonen innan klienten kommer till jobbet. Men, det vi tycker är viktigast är hur den kan användas i det behandlande arbetet. Med hjälp av Previct kan vi formulera frågeställningar som mäter måendet här och nu, vi kan ge övningsuppgifter som aktiverar beteenden och framförallt när vi sammanställer data har vi blivit bättre på att förebygga återfall. Det är några av de anledningar som vi tycker är viktiga.

Våra verksamhetsområden

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar och anhöriga

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Vårt stöd riktar sig till både den som blivit/blir utsatt och den som utsätter någon för våld. 

För professionella

Mångsidigt utbildningspaket från behandlingsmetoder till hur arbetsgivaren kan agera. Besök vår utbildningssida genom att klicka på bilden ovan. 

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Våra ledord i vårt arbete.

Flexibel: vi försöker anpassa oss efter rådande situationer, är mångsidiga i vårt arbete med individen, rörliga och flyttbara.

Kontinuitet: vi följer uppdraget så länge vi tillåts vara med och vi ser stödet i ett fortlöpande sammanhang.

Trygghet: vi erbjuder en lugn och säker plats för individen för att kunna genomföra uppdraget. Individen ska känna sig trygg med stödet som ges och att vi garanterar följsamhet gentemot lagstiftningen.

Verksamhet:  RevErea står för en sammanhållen vård från utbildning i metodik för identifikation, behandling och kompetenshöjning för individer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med problembilden, till att företaget själv arbetar med utredning, psykosocial behandling och socialt stöd

Referenser

Även om företaget är nytt, har vi genom åren samlat på oss en hel del erfarenheter. Här samlar vi på oss lite vad våra remittenter och samverkanspartners tycker om oss.

”Ljung&Sjöberg är specialister inom dold psykisk ohälsa och riktar sig till arbetsgivare i näringslivet. Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela landet och på vissa orter samverkar vi även med externa vårdleverantörer. Samarbetet med Lars Öhman uppskattades med avseende på hans professionalism, kompetens, behandlingsleverans och lyhördhet och förståelse för Ljung&Sjöbergs processer.”  

Annica Wigert,  Partneransvarig, Ljung&Sjöberg.

Lars är en mycket kompetent behandlare som har ett genuint intresse av att stötta individen utifrån forskningsbaserade metoder. Lars håller sig hela tiden uppdaterade och vill ständigt förnya, förbättra och digitalisera sitt arbete. Eftersom att Lars även har erfarenhet av ha arbetat som chef har han även förståelse för arbetsgivarperspektivet. På en av våra chefsdagar höll Lars en mycket uppskattad föreläsning om alkohol och droger. Vi har haft ett mycket gott samarbete via min nuvarande arbetsgivare Gästrike Räddningstjänst och i Tierps kommun som tidigare arbetsgivare. Jag kan varmt rekommendera Lars både för utbildning och för behandlingsarbete. 

Frida Wikström, HR-chef Gästrike Räddningstjänst

En bra och tydlig utbildare. Med bra upplägg av teori och rollspel tydliggör metoderna och gör det märkbart vilka frågeställningar jag behövde lyfta. Bra på att se varje deltagare i gruppen. Ger mycket feedback som betingande min vetgirighet.

Lindha Hedman, Beroendeterapeut, Öppenvård vuxna i Gävle.

 

Jag gick en CRA utbildning med RevErea och Lars Öhman och har även efter utbildningen fått en bra handledning helt kostnadsfritt. Det betyder mycket för mig att veta att jag alltid kan mejla en fråga och få ett svar efter avslutad utbildning.

Anonym, Beroendeterapeut i Öppenvård.

 

Jag kom i kontakt med Lars för några år sedan. Då utifrån att Lars har stort intresse för digital utveckling inom beroendevården där han även var med i vår utvecklingsgrupp inför 2a versionen av Tripple A. Lars har därefter bistått oss med föreläsningar utifrån det digitala vården utifrån spelberoende-problematik men även bistått med tankar och ideer för vidareutvecklingen av vår produkt. Många av de tankar han hade för något år sedan har vi implementerat i nuvarande Previct. Jag har i mina samtal uppfattat Lars som en kompetent och driven behandlare och kan varmt rekommendera honom i er strävan att bistå med bra professionell behandling för era medarbetare. 

Stefan Helander, Försäljningschef, Kontigo Care AB